กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า วันที่ 11 และ 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 เวที คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     ปัจจุบัน ปัญหาทางด้านการจราจรมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มของจำนวนประชากร  และความต้องการในการเดินทางระหว่างพื้นที่มากขึ้น กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว  และได้มีการวางแผนและเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อ ระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น  จึงได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษา   และจัดทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฯดังกล่าว โดย สนข.เสนอให้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ  อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร        และรองรับปริมาณการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ต่อมากรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2555