กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article
กำหนดการประชุมแนะนำโครงการ
โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ. สมุทรสาคร- จ. สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร

08.30 - 09.30 น.  :     ลงทะเบียน
09.30 - 09.40 น.  :     กล่าวต้อนรับและดำเนินรายการ โดย  ดร. อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์
09.40 - 09.50 น.  :     กล่าวรายงาน โดย  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
09.50 - 10.10 น.  :     กล่าวเปิดการประชุม โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
10.10 - 10.30 น.  :     นำเสนอวีดีทัศน์โครงการ       
10.30 - 10.45 น.  :     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น.  :     นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                                 โดย นายวินิจ เจียรสถาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ
11.00 - 11.30 น.  :     นำเสนอ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น 
                                 โดย นายกวีรัตน์ ดีประเสริฐวงศ์ รองผู้จัดการโครงการ              
11.30 - 12.00 น.  :     ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
12.00 - 13.00 น.  :     ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.  :     ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
14.30 - 15.00 น.  :     กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท

 


 


วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เอ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร

 
08.30 - 09.30 น.  :     ลงทะเบียน
09.30 - 09.40 น.  :     กล่าวต้อนรับและดำเนินรายการ โดย  ดร. อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์
09.40 - 09.50 น.  :     กล่าวรายงาน โดย  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
09.50 - 10.10 น.  :     กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
10.10 - 10.30 น.  :     นำเสนอวีดีทัศน์โครงการ       
10.30 - 10.45 น.  :     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น.  :     นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                                 โดย นายวินิจ เจียรสถาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ
11.00 - 11.30 น.  :     นำเสนอ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น 
                                 โดย นายกวีรัตน์ ดีประเสริฐวงศ์ รองผู้จัดการโครงการ              
11.30 - 12.00 น.  :     ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
12.00 - 13.00 น.  :     ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.  :     ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
14.30 - 15.00 น.  :     กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
 

 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ  ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
08.30 - 09.30 น.  :     ลงทะเบียน
09.30 - 09.40 น.  :     กล่าวต้อนรับและดำเนินรายการ โดย  ดร. อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์
09.40 - 09.50 น.  :     กล่าวรายงาน โดย  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
09.50 - 10.10 น.  :     กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
10.10 - 10.30 น.  :     นำเสนอวีดีทัศน์โครงการ       
10.30 - 10.45 น.  :     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น.  :     นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                                 โดย นายวินิจ เจียรสถาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ
11.00 - 11.30 น.  :     นำเสนอ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น
                                 โดย นายกวีรัตน์ ดีประเสริฐวงศ์ รองผู้จัดการโครงการ              
11.30 - 12.00 น.  :     ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
12.00 - 13.00 น.  :     ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.  :     ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
14.30 - 15.00 น.  :     กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
 

 การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)