กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมแนะนำโครงการฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เอ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                   

นางสาวสุนทรีย์  สุนทรมนูกิจ  รักษาการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำโครงการออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  และถนนเชื่อมต่อ)  โดยผู้แทนกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วย  นายสุรพล ศรีเสาวชาติ ที่ปรึกษาโครงการ  นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ และบริษัทที่ปรึกษาร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมด้วยสื่อมวลชน  โดยได้มีข้อซักถามและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อาทิ ประโยชน์ที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับ  ทางเชื่อมกับชุมชน  การควบคุมการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ  ผลกระทบของโครงการต่อสภาพแวดล้อม และวิถีชุมชน พร้อมบูรณาการกับส่วนราชการอื่นที่มีโครงการต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article