กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรม เซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดยมีนายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  และถนนเชื่อมต่อ) โดยผู้แทนกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วย

นายสุรพล ศรีเสาวชาติ ที่ปรึกษาโครงการ  นายโอฬาร เวียงวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกรม และบริษัทที่ปรึกษาร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมด้วยสื่อมวลชน  โดยได้มีข้อซักถามและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อาทิ  สอบถามรายละเอียดแนวเส้นทางเชื่อม แนวเส้นทางจราจร  ผลกระทบของโครงการต่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพ และวิถีชุมชน พร้อมบูรณาการกับส่วนราชการอื่นที่มีโครงการต่างๆ เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด อาทิ ผลกระทบจากโครงการต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เชื่อมต่อกับบางขุนเทียนซึ่งมีสัตว์สงวน พื้นที่นาเกลือจำนวนมาก การนำผลดี-ผลเสียของโครงการมาชี้แจงแก่ชุมชนและรับฟังความคิดเห็นตลอดโครงการ ตอม่อโครงการ แนวเส้นทางช่วงที่มีการผ่านป่าชายเลน ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article