กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ article

 เมื่อวันพฤหัสที่ 28 พฤษภาคม 2558 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โดยมีนายสุเมธ ธีรพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ  อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  และถนนเชื่อมต่อ) โดยผู้แทนกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วย

นายสุรพล ศรีเสาวชาติ ที่ปรึกษาโครงการ นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้างสำนักสำรวจและออกแบบ นายโอฬาร เวียงวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกรม และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมด้วยสื่อมวลชน  โดยได้มีข้อซักถามและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อาทิ ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขณะก่อสร้างและหลังก่อสร้าง จุดสิ้นสุดและจุดขึ้น-ลงของโครงการบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ความเป็นธรรมในการชดเชยค่าเสียหายโดยเฉพาะการเวนคืนที่ดิน ความคุ้มค่าของโครงการ มีการเก็บค่าผ่านทางหรือไม่ การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต การเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 14 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 10 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 9 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 8 มีนาคม 2560
การประชุมชี้แจงรูปแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 11 - 20)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 - 10)
กำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1/2 ตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/3 พื้นที่บางขุนเทียน
ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
เชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 (ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่้ 1
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ article
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรปราการ)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
การประชุมแนะนำโครงการ (จังหวัดสมุทรสาคร)
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 article