ReadyPlanet.com


กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


วัตถุประสงค์โครงการ

 

                    จากสภาพปัญหาของการขยายตัวของเมืองและอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้ต้องมีการขยายตัวออกสู่พื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะได้ประโยชน์จากโครงการดังนี้
หน้า 1/1
1
[Go to top]