ReadyPlanet.com


กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


ลักษณะ / ขอบเขต

ลักษณะของโครงการ

เป็นงานสำรวจและออกแบบ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานสำรวจรายละเอียดอสังหา-     ริมทรัพย์เบื้องต้น โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน (รวมทางต่างระดับตัดผ่านแม่น้ำท่าจีน)
รายละเอียด
 
ช่วงที่ 2 เริ่มจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
รายละเอียด
 
ช่วงที่ 3 เริ่มจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนเทพารักษ์ (รวมทางต่างระดับตัดผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)
รายละเอียด

ทั้งนี้ โดยจะได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงการ จากจุดสิ้นสุดของโครงการช่วงที่ 3 ถึงถนนบางนา – ตราด (ทล. 34) ด้วย

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

แบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
งานส่วนที่ 1    งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น
งานส่วนที่ 2    งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งานส่วนที่ 3    งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด
งานส่วนที่ 4    งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น

 


 



หน้า 1/1
1
[Go to top]