ReadyPlanet.com


กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ • นายกฤตเทพ       สิมสี                               รองอธิบดี
 • นายสุพร             เตไชยา                           ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 • นายปฐม             เฉลยวาเรศ                      ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
 • นายสาธิต           พงษ์พรต                         วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.
 • นายพิสิฐ            ศรีวรานันท์                       วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.

 

ที่ปรึกษาโครงการ 

 • นายสุรพล           ศรีเสาวชาติ                          วิศวกรใหญ่

ประธานกรรมการ

 • นายสุพร             เตไชยา                          รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ

รองประธานกรรมการ

 • นายสุพร             เตไชยา                          ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

กรรมการ

 • นายสมพร           รัตนบุรี                            วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง
 • นางปิยนันท์         โสภณคณาภรณ์               ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)
 • นายสานิตย์         ศรีสุข                             ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)
 • นายผดุงศักดิ์       สรุจิกำจรวัฒนะ                ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • นายสุเมธ            ธีรพิศุทธิ์                         ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
 • นายสุรชัย           ศิริดาวทอง                      ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
 • นายกนกกร         จตุจินดา                          วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สกท.
 • นายทวี               แสงสุวรรณโณ                 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.
 • นายสาธิต           พงษ์พรต                         วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.
 • นายพิสิฐ             ศรีวรานันท์                      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.
 • นายโอฬาร          เวียงวีระ                          วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.
 • นายวีรเดช          ชีวาพัฒนานุวงศ์                วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.
 • นายอภิชัย          วชิระปราการพงษ์               วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สกส.
 • นายคุณมาศ        พันธุเตชะ                         วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สบร.
 • น.ส.ฉัตรนภา       รักชาติเจริญ                     นิติกรชำนาญการพิเศษ สกม.
 • นายจิรานุวัฒน์     จันทร์จร                          วิศวกรโยธาชำนาญการ สสอ.
 • นายรักชาติ          ชาติสิริทรัพย์                   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สสอ.
 • น.ส.หทัยรัตน์       มณีเทศ                          วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกท.
 • นายโกศล           จันมนฑา                         วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สบร.

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]