ReadyPlanet.com


กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรปราการ


ความเป็นมาโครงการ

             

                ปัจจุบันปัญหาทางด้านการจราจรมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มของจำนวนประชากร     และ

   ความต้องการในการเดินทางระหว่างพื้นที่มากขึ้น กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีการ

   วางแผนและเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น

   จึงได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ดำเนินกาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท

   สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฯดังกล่าว         โดย สนข. เสนอให้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ

   อ.พระสมุทรเจดีย์   เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับปริมาณการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่ม

   มากขึ้นในอนาคต ต่อมา กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

   ดังกล่าว แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2555

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง   เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่าย

    เศรษฐกิจ)  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556   รับทราบแผนแม่บทสะพานข้าม

    แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

    และเพื่อให้การเดินทางระหว่างพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น    โดยให้หน่วยงาน

    รับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย  สำนัก

    งบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไปดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

    โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    รวมทั้งการเปิดโอกาสให้

     ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ    โดยกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

    ให้รับผิดชอบในโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง

    มีแผนการดำเนินงานในระยะ 10 ปีแรก (ปัจจุบัน – พ.ศ. 2564)
 
                    ต่อมากรมทางหลวงชนบทได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 5 บริษัทประกอบด้วย

     1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด
     2. บริษัท เอพซิลอน จำกัด
     3. บริษัท วิชชากร จำกัด
     4. บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
     5. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

                    ให้ดำเนินการโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม    โครงข่ายทาง

     สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำ

     เจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการและถนนเชื่อมต่อ)   โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 21

     ตุลาคม 2557 สิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559

 หน้า 1/1
1
[Go to top]